Nezařazené

Řád azylového domu


Ubytování se provádí na základě Smlouvy o poskytnutí služby mezi Farní charitou Kralupy (dále jen „smlouva“ a „poskytovatel“) a uživatelem sociální služby.
O vypovězení smlouvy rozhoduje vedoucí pracovník AD – bydlení pro matky s dětmi, popř. jeho zástupce.
V případě, že dojde za nepřítomnosti vedoucího Azylového domu ze strany uživatelky k porušení prvních pěti níže uvedených zásad pro pobyt v Azylovém domě, může dojít k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Provoz zajišťují zaměstnanci poskytovatele.

Zásady pro pobyt uživatelek v Azylovém domě Farní charity:

1. Zákaz vstupu a pobývání v Azylovém domě pod vlivem alkoholu a jiných psychotropních a návykových látek.

2. Zákaz donášení a konzumace alkoholu a jiných psychotropních a návykových látek do prostoru Azylového domu.

3. Zákaz používání psychického nebo fyzického násilí. Toto nařízení se týká jak ubytovaných uživatelek včetně jejich návštěv, tak i ve vztahu k zaměstnancům Azylového domu. Zvláště ve vztahu k dětem je nutné zabezpečit neohrožující a bezpečné prostředí. Jakékoliv porušení bude řešit sociální pracovník nebo vedoucí Azylového domu a tato skutečnost bude hlášena. Pracovník vždy důsledně dbá na dodržování tohoto bodu.

4. Každá uživatelka je povinna dodržovat osobní hygienu a podřídit se pokynům zaměstnanců Azylového domu , které vždy směřují k ochraně zdraví před infekčními onemocněními a k zajišťování hygienických návyků.

5. Pokud se uživatelka v Azylovém domě dopustí krádeže, podvodu nebo jiné trestné činnosti a poškodí tím poskytovatele nebo jinou uživatelku je to důvod k okamžitému ukončení pobytu.
Zaměstnanci Azylového domu mají ohlašovací povinnost vůči PČR vždy v souladu s Občanským zákoníkem. Zároveň jsou pracovníci povinni hlásit jakékoliv násilí páchané na členech rodiny a dále postupovat podle zákona ve spolupráci se sociálním odborem příslušného úřadu.

6. Pracovníci mají do prostor bytů časově neomezený přístup a ten jim musí být umožněn. Ke vstupu do bytu v nepřítomnosti uživatelky musí mít závažný důvod a vstoupit mohou pouze v přítomnosti třetí osoby jako svědka.

7. Návštěvy jsou povoleny od 10,00 do 17,00 hodin. Tyto se hlásí v kanceláři Azylového domu,nebo v kanceláři Farní charity.

8. Návrat do Azylového domu je nejpozději ve 22,00 hodin, pokud uživatelka odjíždí na dlouhodobější návštěvu a nebude se v objektu zdržovat, musí se předem omluvit zaměstnanci Azylového domu.Pokud tak nebude učiněno, vystavuje se klientka nebezpečí, že bude její nepřítomnost nahlášena na policii a sociálním odboru.

9. Kouření v objektu budovy je zakázáno.

10. Každá uživatelka je povinna se podílet na úklidu Azylového domu a jeho okolí.

11. Uživatelky jsou povinny dohlížet a dbát na včasnou a pravidelnou docházku dětí do školy, návštěvy lékařů atd.

12. Uživatelky jsou povinny se chovat ohleduplně ke svým spolubydlícím,ukončit hlučné činnosti – sledování TV, praní prádla apod. nejpozději ve 22,00 hodin. Samozřejmě je nutné přihlížet k tomu, že jsou v bytech ubytované děti různých věkových kategorií.

13. Je zakázáno zdržování se partnerů v bytě mimo návštěvní hodiny. Pokud dojde k porušení tohoto bodu, bude uděleno napomenutí.

14. Za ubytované nezletilé a jejich chování jsou plně odpovědni jejich zákonní zástupci.

Sankce při porušení Domácího řádu Azylového domu: Napomenutí pro porušení DŘ (dále jen „napomenutí“) – v případě porušení DŘ při kterém nedošlo k poškození zdraví uživatelů, zaměstnanců nebo majetku, je uživatelce vydáno napomenutí, které platí 1 měsíc. Tuto sankci nelze použít při porušení zásad v bodech 1,2,3,4,5,7,13 DŘ.

V případě, že se uživatelka dopustila porušení DŘ, za které by dostala napomenutí, ale to již v předchozích třech měsících obdržela, bude jí uděleno Okamžité ukončení. Vždy s ohledem na nezletilé děti. Tzn. že uživatelce nabídneme možnosti kam jít, a zjistíme kam ona sama chce odejít.
Podmínečné ukončení pobytu ( dále jen podmínka) s platností 3 měsíce – bude uživatelce vydáno vždy při porušení zásad v bodech 1,2,3,4,5,7,13 DŘ, pokud nedošlo k poškození zdraví uživatelek, jejich dětí, zaměstnanců nebo majetku. Dále je uděleno při opakování stejného přestupku a při porušení DŘ v době probíhajícího napomenutí.
U bodů 2.3. a 5. bude pobyt okamžitě ukončen, opět s ohledem na nezletilé děti.

Náležitosti sankcí a možnost požádat o nové posouzení:

1. Sankce se vyhotovuje vždy v písemné podobě
2. Sankce se tiskne ve dvou vyhotoveních – jedno dostává uživatel a druhé zůstává poskytovateli
3. Forma a náležitosti sankcí jsou dány vnitřní směrnicí. Sankce musí obsahovat identifikaci uživatele a zaměstnance, popis událostí, dobu platnosti sankce a podpisy obou stran. Pokud uživatel odmítne podepsat sankci, učí zaměstnanec přímo do sankce zápis.
4. Sankce mají okamžitou platnost, přesto má uživatel právo obrátit se na nadřízeného zaměstnance, který sankci udělil se žádostí o posouzení sankce. Tento zkontroluje postup a posoudí, zda bylo postupováno v souladu s DŘ. Při rozporu zajistí neprodleně nápravu.

Podpisem smlouvy o poskytnutí služby uživatel souhlasí se všemi jejími body a současně s tím, aby byly zpracovány jeho osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2010. Azylový dům farní charity Kralupy nad Vltavou
Sokolská 139
278 01 Kralupy nad Vltavou

DOPLNUJÍCÍ INFORMACE

1. Uživateli se poskytují v AD jen takové činnosti, jejichţ forma a rozsah byly sjednány ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Na každou změnu musí být sjednán písemný Dodatek ke smlouvě. Nebylo–li ve smlouvě sjednáno jinak, platí se úhrada za ubytování dopředu zálohově, a to nejpozději do 25. dne v měsíci. Fakultativní činnosti se poskytují na ústní žádost uživatele.

2. Celý objekt AD se na noc zamyká. Zahradní branka je uzamčena od 20,00 do 6,00 hodin a budova AD od 22,00 do 6,00 hodin. V AD je zabezpečován nepřetržitý provoz stálou službou sídlící v kanceláři stálé služby. Od 20,00 hodin je v objektu AD večerní klid, V době od 22.00 do 6,00 hodin je noční klid, po tuto dobu je nutné se vyvarovat veškerých činností, které by mohly rušit spolubydlící v AD, ale i obyvatele okolích domů.

3. V objektu AD je zakázáno kouřit mimo vyhrazený prostor a používat otevřený oheň. Není dovoleno do objektu vnášet alkohol, drogy či jiné omamné látky, pornografii, nebezpečné chemikálie, zbraně a zvířata.

4. Každá žena má k dispozici lůžko na dvoulůžkovém pokoji. Kuchyňka se nalézá ve společných prostorách AD a sociální zařízení má každá maminka na pokoji vlastní.

5. Kuchyňka slouží k přípravě stravy, a to pouze pro osoby ubytované v zařízení. Je vybavena kuchyňskou linkou, elektrickými sporákem.. . Každý uživatel používá k vaření pouze své suroviny a po uvaření jídla provede úklid všech prostor, které používal.

6. Pokoje jsou uzamykatelné. Každý uživatel má svůj klíč od pokoje. Není dovoleno vynášet klíč od pokoje ven z objektu AD. Při odchodu z objektu AD je nutné klíč předat stálé službě a při návratu si jej opět vyzvednout.

7. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, které mu budou zpříjemňovat prostředí (tj. fotografie, hrníčky, květiny, textilie apod.). Není však možné přibíjet či lepit věci na zeď nebo nábytek nebo si do pokoje nastěhovat svůj nábytek. Menší změny v prostorovém uspořádání pokoje jsou možné jen po projednání se stálou službou, větší změny (např. stěhování skříní) s garantem služby.

8. Věci přidělené nebo zapůjčené uživateli zůstávají majetkem poskytovatele služby. Není dovoleno je vynášet z objektu AD a půjčovat je jiné osobě bez předchozí domluvy se stálou službou. Uživatel dbá na to, aby nedošlo k jejich poškození, při manipulaci se spotřebiči dodržuje příslušné návody k jejich obsluze.

9. Použití vlastních elektrických spotřebičů v zařízení je možné pouze po předložení dokladu o jejich nezávadnosti (protokol o revizi spotřebiče nebo platný záruční list).

10. Pracovníci AD mají právo kontrolovat způsob užívání pokoje a zařízení, které patří poskytovateli. Uživatel je jim povinen na jejich žádost umožnit vstup do pokoje. Kontrola může proběhnout pouze za přítomnosti uživatele. Kontrola pokojů se provádí v případě podezření, ţe by mohlo být poškozováno zařízení pokoje nebo ţe nejsou dodržovány základy hygieny.

11. Uživatel může podle svého uvážení, ale s ohledem na ostatní obyvatele zařízení, využívat kromě kuchyňky i další společné prostory v budově AD (prádelnu, sušárnu) a prostory venku tj. zahradu. Klíče od společných prostor, pokud jsou uzavřené, obdrží na požádání od stálé služby. Uživatel je povinen dodržovat pravidla, která jsou v jednotlivých společných prostorách vyvěšena. Ve společných prostorách kromě kuchyně není dovolena konzumace jídla

12. Uživateli je k dispozici počítačová místnost v prostorách nízkoprahového zařízení.

13. Špinavé prádlo si před praním uživatel shromažďuje ve svém pokoji, odděleně od čistého prádla. Lůžkoviny se mění 1x za 14 dnů. Praní lůžkovin je zdarma. V době praní by neměl uživatel odcházet mimo objekt AD. Uživatel nahlásí stálé službě počet náplní praček a zaplatí úhradu za praní.

14. Uživatel udržuje ve svém pokoji i ve společných prostorách pořádek a čistotu. K úklidu svého pokoje i běžného úklidu kuchyňky používá uživatel vlastní úklidové prostředky, prostředky na denní a větší úklid kuchyňky a ostatních společných prostor a desinfekční přípravky obdrží od stálé služby.

15. Úklid prostor je prováděn podle rozpisu úklidu vyvěšeného na nástěnce ve vestibulu zařízení. K úklidu společných prostor náleží i údržba chodníku v objektu AD i před vchodem do objektu AD a úklid venkovních prostor v zahradě, tj. i terasy.Doporučený čas úklidu je vyvěšen u rozpisu služeb a může být měněn podle aktuální situace v AD. Pokud tento čas uživateli nevyhovuje,dohodne si se stálou službou jiný čas úklidu nebo si vymění úklid s jiným obyvatelem zařízení.

16. Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele. Uživatel si sestavuje individuální plán a denní program za pomoci klíčového pracovníka. Denní program v zařízení začíná nejpozději v 8 hodin ráno (mimo dnů prac.klidu) a končí ve 20 hodin, pokud denní program uživatele nebyl sestaven vzhledem k jeho potřebám jinak.

17. Uživatel se může volně pohybovat po celém objektu AD i mimo objekt AD, měl by však brát ohled na spolubydlící i na svůj domluvený denní program.

18. Odchod z objektu AD oznamuje uživatel stálé službě případech, ţe odchodem dochází k narušení denního programu uživatele nebo večerního a nočního klidu odchází na noc, jeden či více dnů (svátky, víkendy, dovolené apod.).

19. Před odchodem z azylového domu je uživatel povinen zavřít okna v pokoji a přesvědčit se, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče. Pokud uživatel opouští zařízení na dobu delší neţ 24 hodin, zlikviduje v pokoji potraviny podléhající zkáze, vynese koš a před odchodem požádá o kontrolu stavu svého pokoje stálou službu. Jestliže odchází na více neţ 3 dny, vyklidí si potraviny podléhající zkáze i z lednice.

20. Uživateli je při poskytování služby garantováno právo:
1a) svobodně vyjadřovat své názory
2b) být přijat s respektem
3c) činit vlastní rozhodnutí
4d) ovlivňovat průběh poskytované služby a měnit osobní cíle, kterých chce prostřednictvím služeb dosáhnout, stanovit si svůj denní program
5e) stěžovat si na úroveň poskytované sociální služby, „Informace o pravidlech pro vyřizování stížností“ jsou přílohou č.5 domácího řádu
6f) podávat podněty a připomínky k provozu AD (nejméně 1x v měsíci probíhá komunita, své podněty a připomínky může vložit i do schránky umístěné ve vestibulu)
7g) nahlédnout do dokumentace, která se o něm vede nebo písemně pověřit k tomu zástupce
8h) obracet se pracovníky AD vykonávající odbornou činnost při řešení svých problémů
9i) požádat o změnu klíčového pracovníka
10j) účastnit se vzdělávacích, výchovných či společenských akcí pořádaných v zařízení
11k) účastnit se společných komunit

21. Uživatel má při poskytování služby za povinnost:
1a) dodržovat zásady a pravidla, na kterých se domluvil s poskytovatelem, a pravidla slušného chování
2b) zachovávat mlčenlivost o osobách v AD ubytovaných
3c) starat se o své ekonomické zajištění a o možnosti vlastního bydlení
4d) aktivně spolupracovat s pracovníky AD vykonávající odbornou činnost na řešení své sociální situace (zejména spolupracovat s klíčovým pracovníkem - dostavovat se na smluvené schůzky, podílet se na sestavení, plnění a hodnocení svého individuálního plánu apod.)
5e) hradit ve sjednaných termínech úhrady za poskytování služby
6f) užívat pokoj i společné prostory řádným způsobem, pečovat o veškeré zařízení a svěřený majetek a při ukončení pobytu majetek osobně poskytovateli v pořádku odevzdat
7g) v případě nemoci se zdržovat na svém pokoji a pobyt ve společenských prostorách omezit na minimum, aby se zamezilo možnosti přenosu nákazy
8h) udržovat v zařízení pořádek a hygienu, a tím předcházet vzniku a šíření nemocí
9i) neprodleně ohlásit stálé službě onemocnění nakažlivou chorobou
10j) dodržovat všechny předpisy ochrany zdraví, života a majetku, bezpečnostní a protipožární předpisy i zásady hospodárnosti, šetření energií a spotřeby vody
11k) účastnit se společných komunit


| Autor: Admin | Vydáno dne 20. 09. 2010 | 3096 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Podpořte nás
Chci darovat organizaci Farní charita Kralupy nad Vltavou
nebo ,- Kč
Arcibiskup Dominik Duka požehnal Charitě
Najdete nás i na facebooku
Financování projektů
ESF web EU web CR web NROS web ROP web
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Podporují nás

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server